İletişim

Bizimle İletişime
Geçin.

Adres

858 Sokak, No: 4/62, Konak/İzmir

Telefon

Email

Mesaj Bırakın

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına (“KVK”) İlişkin Bilgilendirme ve Açık Rıza Onay Formu
Latravelia Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. (sözleşmede “Latravelia” olarak anılacaktır) (“Latravelia”) olarak, siz değerli
kullanıcılarımız, müşterilerimiz, danışanlarımız, ziyaretçilerimiz, etkinlik katılımcılarımız, iş ve çözüm ortalarımızın
tüm kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu belge ile Şirketimizin veri sorumlusu olarak
kişisel verilerini işlediği gerçek kişileri KVK politikamız hakkında bilgilendirmeyi ve kişisel verileri ne şekilde
işleyeceğimiz ve koruyacağımız konusunda aydınlatmayı amaçlamaktayız.
Bu çerçevede; veli/yasal temsilcisi olduğunuz kişilere ve/veya tarafınıza ait kişisel verilerin korunmasında ve
işlenmesinde ilişkin temel kuralların çerçevesini çizen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) ve
ilgili ikincil mevzuatı esas almaktayız.
Çocuklara ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesi sürecinin T.C. Anayasası ve KVKK başta olmak üzere ilgili
mevzuat ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi konusu
önceliğimizdir.
Kanun ve İlgili Mevzuat Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Temel Çerçeve
6698 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde şu esaslara uyulacaktır;
o Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
o Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
o Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
o İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
o İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kanun uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki durumlardan birinin
varlığı halinde açık rıza aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir;
o Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
o Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan
kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
o Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması,
o Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
o İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧olması,
o Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
o İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel veriler de ilgili kişinin açık rızası
olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın özel nitelikli
kişisel veriler işlenebilecektir;
o Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilir.
o Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbîteşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.
Mevzuata uygun işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel veriler, ancak ilgili kişinin açık rızası halinde aktarılabilir. Kişisel veriler;
o Rıza aranmaksızın kişisel verilen işlenmesine izin verilen hallerden birinin veya
o Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, rıza alınmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine izin verilen hallerden
birinin varlığı halinde,
ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
Verilerin yurtdışına aktarılması için, kişinin buna ilişkin açık rızası gerekmektedir. Veri sahibinin açık rızası
bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan en az birinin karşılandığı durumlarda, verilerin aktarıldığı
ülkede yeterli koruma bulunması ve verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri
sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan izin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.
Aşağıdaki haller Kanun kapsamında değildir;

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek
kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında
işlenmesi,
o Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla
işlenmesi,
o Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel
hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya
bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
o Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici,
koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
o Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz
mercileri tarafından işlenmesi.
Latravelia Tarafından Verilerin Kişisel Verilen İşlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorizasyonu
Latravelia tarafından veli/yasal temsilcisi olduğunuz kişilere ve/veya tarafınıza ait işlenen veriler ve kategorileri şu
şekildedir;
Kimlik ve Kişi Bilgileri: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, diğer ülkelerin
vatandaşlık numaraları, pasaport numaraları, ad-soyad, doğum tarihi-yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, fotoğraf,
doğum belgesi, meslek bilgisi ve nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı, meslek mensuplarına ait kartlar
gibi kimlik bilgilerini içeren kartlarda yer alan benzeri ve diğer tüm bilgiler ile ikametgah belgesi ve vukuatlı nüfus
cüzdanı bilgileri, taşınır- taşınmaz kayıtları, eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri, yabancı dil belgeleri,
diplomalar, sertifikalar, referans mektupları, not dökümleri, sigorta belgeleri, maaş dökümleri, kariyer hedefleri, iş
unvanı/mesleği/çalışılan yer bilgileri.
Finansal Bilgiler : Latravelia’nın ticari faaliyetleri sonucu olarak işlediği kredi kart bilgileri, banka hesabı bilgileridökümleri, ödeme bilgileri, vergi dairesi ve numarası bilgileri gibi bilgiler.
Görsel ve İşitsel Bilgiler: Kişisel veri sahibine ilişkin fotoğraf, kamera, ses kaydı gibi görsel ve işitsel kayıt verileri.
Güvenlik Bilgileri: Hem fiziki mekana ilişkin giriş ve ziyaret bilgileri, güvenlik kameralarının kayıtları gibi bilgi ve
kayıtlar, hem de Latravelia ve ilgili tarafların işlem güvenliğine ilişkin kullanıcı adı , şifre, IP adresi gibi bilgiler.
Hukuki İşlem Bilgileri: Hukuki ilişkiler ve kanuni yükümlülükler kapsamında hak, alacak, borç, yükümlülüklerin
tespiti ve yerine getirilmesini sağlamak adına işlenen ve mahkeme kararı, yetkili organ kararı, icra dairesi kararı gibi
hukuki belgelerde yer alan veriler.
İletişim Bilgileri: Kişilere ulaşılabilmesi ve kişilerle iletişime geçilebilmesi için kullanılan adres, sabit telefon veya
cep telefonu numarası, e-posta adresi, sosyal medya kullanıcı profil bilgisi verileri ve benzeri veriler.
Konum Bilgileri: Veri sahibi ilgili kişini konumunu tespit veya takip etmeye yarayan veriler.
Öneri, Talep, Şikayet Bilgileri: Latravelia’ a iletilen her türlü öneri, talep veya şikayete ilişkin ileten kişinin kişisel
verileri ve iletilen öneri, talep, şikayetin içeriğine dair kayıtlar.
Müşteri Bilgileri: Sunulan ticari faaliyet kapsamında ürün veya hizmetlerden faydalanan müşterilere ve
müşterilere sunulan ürün ve hizmetlere ait bilgiler (müşteri numarası, mesleki bilgiler, ürün ve hizmetlere ilişkin
tercih ve ihtiyaç bilgileri, hizmet kullanım süreleri, ücret ve ödeme yöntemi bilgileri vb.)
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kullanım Bilgileri: Latravelia’nın faaliyetlerinde kullanılmak üzere kişilerin kullanım alışkanlıkları, beğenilerini
gösteren ve bu yönde yapılan bilgi ve veri toplamalar, etkinlik katılımı alışkanlıkları cookie kayıtları, Latravelia’ a ait
web siteleri, uygulamalar, sosyal medya hesaplarına dair kullanım bilgileri, okuma/tıklama hareketleri,
gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
Latravelia’nın ticari faaliyetleri doğrultusundaki yükümlülük ve görevlerini yerine getirebilmek amacıyla veli/yasal
temsilcisi olduğunuz kişinin ve/veya tarafınıza ait ve/veya sponsoru/garantörü olduğunuz kişiye ait verileri şu
amaçlarla işlemektedir;
o Latravelia’dan hizmet alan kişinin okul seçimi için dosya hazırlanması,
o Campus France (Fransa eğitim bilgilendirme ofisi) hesabı açılması için gerekli kişisel bilgilerin temin edilmesi ve
Campus France dijital sistemine yüklenecek olan belgelerin temini,
o Fransa konsolosluğu vize başvuru sitesi üzerinden (france-visas.gouv.fr) ve Vfs Global France vize randevu
sistemi üzerinden randevu almak üzere başvuru yapmak üzere gerekli kişisel bilgilerin temini,
o Konaklama için kiracının gerekli kişisel bilgi ve belgeleri, sponsor/garantörün kişisel bilgi ve belgeleri rezervasyon
kaydı açmak adına temini,
o Fransa Yükseköğrenim öğrenci sistemi “messervices.etudiant.gouv.fr” üzerinden yapılacak kayıt ve üniversite ve
okulların kendi online sistemleri üzerinden yapılacak kayıtlar için gerekli kişisel bilgilerin temini ve belgelerin
temini,
o Fransa İçişleri Bakanlığı sitesi üzerinden yapılacak vize onayı ve oturum izni için gerekli kişisel bilgilerin ve
belgelerin temini,
o Fransa Sağlık Bakanlığı’nın sitesi olan “etudiant-etranger.ameli.fr” üzerinden sağlık sigortası başvurusu için
gerekli bilgilerin ve belgelerin temini,
o Fransa’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Caf” sitesi üzerinden yapılacak olan kira yardımı başvurusu için
gerekli bilgi ve belgelerin temini,
o Fransa’da Latravelia’nın ticari partneri olduğu dil okullarının eğitim programlarına kayıt için gerekli bilgi ve
belgelerin temini,
o Kişilere, topluma fayda sağlayabilmek;
o Alternatif faaliyetler, etkinlikler yapabilmek, bunları planlayabilmek;
o Bilgi güvenliğinin sağlanması;
o Fiziksel güvenliğin sağlaması;
o Kullanıcılar, müşteriler, danışanlar, ziyaretçiler, etkinlik katılımcıları,sponsor/garantörler, iş ve çözüm ortalarımızın
kayıtlarının yapılması ve takibi;
o Finans, muhasebe ve hukuki işlerin takibi;
o Kurumsal iletişim, tanıtım, pazarlama ve müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi;
o Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması;
o Latravelia’nın faaliyetleri ve etkinlikleriyle ilgili bilgilendirme yapılması, şikayet, öneri ve başvuruların
değerlendirilebilmesi,
o Verilerin saklanmak üzere aktarılması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi, yasal
mevzuata uygun şekilde elektronik ileti gönderilebilmesi,
o Yetkili ve resmi kurumlardan yürürlükteki mevzuat uyarınca gelen bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla.
Latravelia, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir
diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve
kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler bu kapsamda değildir.
Latravelia Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar
Latravelia’ nın ticari faaliyetlerini yürütmek üzere işbirliğinde bulunduğu yurtiçindeki ve yurt dışındaki resmi
kurumlar/eğitim kurumları/gerçek kişiler, vize merkezleri, sivil toplum örgütleri, iş ve girişim ortakları, depolama,
arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim, SMS veya e-posta gönderimi, CRM sistemi desteği
vb) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve /veya hizmet alınan sigorta şirketleri, banka ve finans kuruluşları, eğitim,
sağlık, hukuk, yazılım, reklam ajansı ve benzeri alanlarda destek alınan firmalar ve kuruluşlara kişisel verileri
aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel veriler; Latravelia ile gerçekleştirilen faaliyetler, işlemlerle bağlantılı olarak ve belirtilen amaç ve kapsamda,
otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve bilgi- kayıt-iletişim formları,
beyanlar, çağrı merkezi, Latravelia yetkilileri, personeli, internet sitesi ziyaretleri, çerezler, sosyal medya kanalları,
internet sitesi log kayıtları, görüntü-ses-fotoğraf kayıt cihazları, güvenlik kameraları, güvenlik sistemleri gibi
kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü, dijital ya da elektronik ortamda toplanabilir.
Kişisel Verilerin Saklanması
Latravelia, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri
dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri
Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmekteyiz. Kişisel verilerin saklanması
kapsamında Latravelia ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek üzere kendi içerisinde gerekli teknik, hukuki ve idari
tedbirleri almakta ve bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili personellerini eğitmekte ve gerekli
görevlendirmeleri yapmaktadır.
Veri Güvenliğinin Sağlanması Bakımında Alınan Önlemler
Latravelia tarafından Kanun ve işbu KVK Politikası çerçevesindeki yükümlülüklerin sağlanabilmesi için şu önlemler
alınmaktadır;
İnternet kanalıyla gerçekleşebilecek siber saldırı veya yetkisiz erişimlerin önlenmesi için güvenlik duvarı
oluşturulması,
o Kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamların saldırı, risk ve ihlallere karşı korunması için uygun güvenlik
önlemlerinin alınması,
o Kişisel verilerin bulunduğu elektronik ortamların saldırı, risk ve ihlallere karşı korunması için uygun yazılımsal ve
donanımsal önlemlerin alınması,
o Kişisel verilerin paylaşıldığı ve fiziksel ve elektronik güvenlik önlemlerine dair hizmet alınan firmalardan aldıkları
güvenlik önlemlerinin yeterli olduğuna ve Kanun’a uygun hareket edildiğine dair taahhüt alınması,
o Kurum içi eğitimlerin verilmesi ve KVK politikasının benimsenmesine yönelik çalışmalar yapılması,
o Kurum içi kişisel verilere erişim politikasının belirlenmesi ve zorunlu durumlarla sınırlandırılması.
Veri Sahiplerinin Hakları
Veri sahiplerinin Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde sahip oldukları haklar şunlardır;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Kişisel verileri eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme,
g) Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhlerine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme.
Aşağıdaki hallerde Kanun uyarınca veri sahibi veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında yukarıda belirtilen
haklara ilişkin bir talepte bulunamayaktır;
o Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
o İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
o Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin
soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
o Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması
için gerekli olması.
Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil
imza ya da ilgili kişi tarafından Latravelia’ a daha önce bildirilen ve Latravelia’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle “858 Sok. Nişli İş Hanı No:4 K:6 Konak-İZMİR” adresine yazılı olarak ve
info@latravelia.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuruda; ad, soyad ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim
yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması
zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
Veri Sorumlusu : Latravelia Tur. Ve Tic. Ltd. Şti
İletişim Bilgileri : 858 Sok. Nişli İş Hanı No:4 K:6 Konak-İZMİR
0232 5202902 info@latravelia.com

Bu formda hüküm bulunmayan hallerde, Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tam olarak aydınlatıldığımı ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak Latravelia Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından
benim ve/veya velisi olduğum çocuk ve velayet/temsil hakkına ilişkin herhangi bir kısıtlamam
bulunmadığını taahhüt ettiğim ve bilgilerini paylaştığım çocuğumun kişisel verilerinin toplanmasına,
işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanı ve veri kayıt
sistemlerinde tutulmasına ve faaliyetlerini yürütmek üzere işbirliğinde bulunduğu yurtiçindeki ve
yurt dışındaki resmi kurumlar/eğitim kurumları/gerçek kişiler, vize merkezleri, sivil toplum örgütleri, iş ve girişim ortakları, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim, SMS
veya e-posta gönderimi, CRM sistemi desteği vb) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve /veya hizmet
alınan sigorta şirketleri, banka ve finans kuruluşları, eğitim, sağlık, hukuk, yazılım, reklam ajansı ve
benzeri alanlarda destek alınan firmalar ve kuruluşlar aktarılmasına, kişisel verilerimin bunlar
tarafından da tutulmasına ve saklanmasına açık rızamı beyan ederim.

Fransa'daki eğitim ile ilgili gelişmeleri ve fırsatları kaçırmamak için mail bültenimize abone olabilirsin!

İstenmeyen posta göndermiyoruz!